Hiển thị tất cả 3 kết quả

Bộ 18k

Bộ hoa

Trọng lượng vàng: V 3c77, N 1c41, B 8p5, M 8p4

Trọng lượng vàng: V 3c47, M 1c22, B 7p9, N 1c21  

Trọng lượng vàng: V 2c12, M 5p6, N 7p1, B 5p4